lswjs600.com:高一数学下册过关检测试题17.doc

910ya.com www.mg6331.com chengcheng87 wwwxpj0239com www.399gan.com 8751lb.com 365385com

wwwyh551855com cc147963 812aa.com www.00993499.com wwwb85330com www.86338.com kq520.com

训练 6 逻辑联结词

基础巩固 站起来,拿得到!

1.下列语句中,是命题的有____________个.( )
(1)集合与简易逻辑;(2)x2-x>0;(2)π ∈Z; (4)0?N.

A.1

B.2

C.3

D.4

答案:B

解析:只有(3)(4)可以判断真假,是命题.

2.若 A、B 是两个集合,则下列命题中是真命题的是( )

A.若 A ? B,则 A∩B=B

B.若 A∩B=A,则 A ? B

C.若 A ? B,则 A∪B=A

D.若 A∪B=A,则 A ? B

答案:B

解析:由集合知识易知,由 A∩B=A,设 x∈A,则 x∈B,∴A ? B.

3.以下判断中正确的是( )

A.命题 p 是真命题时,命题“p 且 q”一定是真命题

B.命题“p 且 q”是真命题时,命题 p 一定是真命题

C.命题“p 且 q”是假命题时,命题 p 一定是假命题

D.命题 p 是假命题时,命题“p 且 q”不一定是假命题

答案:B

解析:由真值表可知.

4.给定命题 p:“5≥3”,q:“π 是无理数”,那么下列判断不.正.确.的是( )

A.命题 p,命题 q 都是真命题

B.命题“p 或 q”是真命题

C.命题“p 且 q”是真命题

D.命题“非 p”是真命题

答案:D

解析:∵p、q 都是真命题,∴“非 p”应为假命题.

5.给定下列命题:

(1)梯形不是平行四边形;(2)等腰三角形的底角相等;(3)圆的半径相等;(4)矩形的对角线相等且

互相平分;(5)平行四边形的对角线相等.

其中简单命题是_________________.(填序号)

答案:(2)(3)(5)

解析:(1)是“非 p”形式的复合命题,(4)是“且”形式的复合命题.

6.给定下列命题 p:0 不是自然数,命题 q: 2 是无理数,在命题“p 且 q”“p 或 q”“非 p”“非 q”
中,真命题是_______________. 答案:“p 或 q”“非 p” 解析:易知 p 假 q 真,所以真命题是“p 或 q”“非 p”. 7.p:菱形的对角线互相垂直,q:菱形的对角线互相平分.写出下列复合命题: (1)p 或 q;(2)p 且 q;(3)非 p. 解:(1)菱形的对角线互相垂直或平分. (2)菱形的对角线互相垂直且平分. (3)菱形的对角线互相不垂直. 能力提升 踮起脚,抓得住!

8.已知全集 S=R,A ? S,B ? S,若命题 p: 2 ∈A∪B,则命题“非 p”是( )

A. 2 ?A
答案:D

B. 2 ∈ B

C. 2 ?A∩B

解析:∵p: 2 ∈A∪B,∴非 p: 2 ?A∪B,

D 2 ∈( A)∩( B)

即 2 ?A 且 2 ?B.∴2∈ A 且 2 ∈ B.

9.给定两个命题 p、q,则可组成四个复合命题“非 p”“非 q”“p 或 q”“p 且 q”.其中真命题

个数为 a,假命题个数为 b,则 a、b

()

A.a>b

B.a<b

C.a=b

D.不能确定

答案:C

解析:无论 p、q 真假为何种情况,皆有 a=b=2.

10.若命题 p:不等式 ax+b>0 的解集为{x|x>- b } ,命题 q:关于 x 的不等式(x-a)(x-b)<0 的解集 a

为{x|a<x<b},则“p 且 q”“p 或 q”及“非 p”形式的复合命题中的真命题是______________.

答案:非 p

解析:由题知 p、q 皆为假命题.

11.下面命题:

(1)5>4 或 4>5;(2)9≥3;(3)菱形的两条对角线互相垂直;(4)对角线垂直的四边形是菱形;(5)正方

形既是矩形,也是菱形; (6) 14 ? 6 5 ? 14 ? 6 5 不是有理数.
其中,是真命题的序号是________________. 答案:(1)(2)(3)(5) 解析:对于(4),对角线互相垂直且平分的四边形才是菱形;

对于(6),可化为|3- 5 |+|3+ 5 |=6.

12.已知命题 p:|x2-x|≥6,q:x∈Z,且“p 且 q”与“非 q”同时为假命题,求 x 的值. 解:∵p 且 q 为假, ∴p、q 至少有一命题为假.又“非 q”为假, ∴q 为真,从而可知 p 为假.p

为假且

q

为真,可得

?| ?

x

2

?

x

|?

6,

?x ? Z ,

?x2 ? x ? 6, ?x2 ? x ? 6 ? 0, ?? 2 ? x ? 3,? ?x

2

?

x

?

?6,

?

? ?x

2

?

x

?

6

?

0, ? ?? x

?

R,

??x ? Z.

??x ? Z.

??x ? Z.

∴x 的值为-1,0,1,2.

13.有位同学认为:“命题 p 与非 p 可以同时为假命题.”他举例如下:

设 p:若三角形有两个内角相等,则此三角形是锐角三角形.

非 p:若三角形有两个内角相等,则此三角形不是锐角三角形.

显然 p 与非 p 都是假命题,故其结论正确.

请问:该同学的观点是否正确?若正确,请说明成立的条件,并适当推广;若不正确,请指出错在

哪里,错误的原因是什么,并给出正确结论,简要总结一下经验教训.

解:该同学的观点不正确.非 p 中的判断词“不是”错误.因为 p 中的判断词“是”在此处为

“必定是”“都是”的含义,故它的否定词不应为“不是”,而应为“不一定是”“不都是”,

即“非 p”错.

p 的非 p 形式 ξ ?

非 p:若三角形有两内角相等,则此三角形不一定是锐角三角形.

显然,非 p 为正确命题.

通过对此题的解剖,告诫我们要学会正确否定,要正确理解和掌握一些常见的判断词及其

否定词.

拓展应用 跳一跳,够得着!

14.四个孩子在教室旁边玩球,突然传来一阵打碎玻璃的响声,王老师跑去察看,发现一扇窗户

被打破了,老师说:“一定是你们中一个打破的.”小宝说:“是小丹打破的.”小丹说:“是小爽

打破的.”小爽说:“小丹说谎.”贝贝说:“我没有打破窗子.”如果只有一个小孩说的是实话,

那么真实情况是( )

A.小宝说的是实话,是小丹打破的

B.小丹说的是实话,是小爽打破的

C.贝贝说的是实话,是小宝打破的

D.小爽说的是实话,是贝贝打破的

答案:D

解析:因“非 p”和“p”之中必有一真,则小丹和小爽之中必有一人说的是实话,若小丹说的实话,是小爽打破的,这与贝贝说的假话相矛盾;若小爽说的是实话,是贝贝打破的,此时,与小

宝、小丹、贝贝都说假话相吻合,故选 D.

15.要使 x∈A∩B 成立,必须 x∈A 且 x∈B;而要使 x∈A∪B 成立,只需_________________.(给

出一个条件即可)

答案:x∈A 但 x?B(或 x?A 但 x∈B,或 x∈A 且 x∈B,任填一种)

解析:“x∈A∪B”,即为“x∈A 或 x∈B”,它具有三层意思:①x∈A 但 x?B;②x?A 但 x∈

B;③x∈A 且 x∈B,这三种中的任一种成立,就可以说 x∈A∪B 成立.

16.二次函数 f(x)=ax2+bx+c(a≠0),且Δ =b2-4ac,试判断下列命题的真假,若命题为假,则举出一

个反例说明;若命题为真,则证明之.

命题(1):若Δ <0,则 af(x)≤0;

命题(2):若Δ >0,x1、x2 是方程 f(x)=0 的两根,且 x1<x2,则当 x1<x<x2 时,af(x)<0;当 x<x1 或 x>x2 时,af(x)>0.

解:(1)假命题.若 a>0,则 af(x)>0,如 f(x)=x2+1.

(2)真命题.a>0 时,f(x)=a(x-x1)(x-x2). 当 x1<x<x2 时,f(x)<0,af(x)<0; 当 x<x1 或 x>x2 时,f(x)>0,af(x)>0,a<0 时,f(x)=a(x-x1)(x-x2). 当 x1<x<x2 时,f(x)>0,af(x)<0; 当 x<x1 或 x>x2 时,f(x)<0,af(x)>0.


以下是今天幸运会员获奖名单

www.6jsjs.com,wwwmg8364com,www613bcom,wwwhg9259com,www00615519com,clf400,www588609com,WWW.HTK05.COM,中国videos自拍,guangying,9901lb.com,www.n95555.com

www424123com,www.33suncity.net,www.m3456.com,www.345511.com,huangjin123,www.6099111.com,www.175am.com,ba9062,w1568,amjs002com,yaoguang1,kkr5.com,www.langren,2037787579@qq.com,www.402j8.com,cctvaa,www66884138com,6013.com,kpd.01. cn,WWW.HG2954.COM,9091com,jsxwcbj.gov.cn,334030.com,ag7588com,www.694msc.com,miya679. com,hg7983com,15v68net,WWW.BBIN-JIANGSHAN.COM,www.savk16.com,www.b09758.net,www.140698.com,777kv,www.sx8800.com,www.vns3351.com,mmm.uum6.com,xpj3425com,WWW.66566.CC,www.823401.com,vv9991.com,www.xingji8877.com,www.sbd5656.com,www.js2037.com,2gm9,4340p,www.88gew.com,www.5101.com,www.wp999.com,296343.com,WWW.SELANGJIDI.COM,yali1995,wwwrb1888com,ziweiji,kyd7695,www.33gk.com,jbo34.com,ybyl555.com,www720lutv,pj425.com,www33318ccom,c261166.com,www.kkw8000.com,fashion.qq.com,168tv,www.l-70088.com,wwwyz308com,7716s.com,www.07uuu.com,wan9507.com,80850ff.com,www.69148.com,www.179aa.com,www.zg779.com,ylg036.com,www.395765.com,www.da922.com,ag2355vip,www.cp370.com,www.00681.com,hubet.yabo786.com,Www.426fa.c0m,qp008,www.499vv.com,www.44il.com,js1100.com,www.oiyzt6.com,www.4335.com,jinfudiaojiaojushusm,k88273,amxpj999.com,avav天堂,www007piccom,mg1362.vip,wwwsc j yc pcom,帐号,xiaoxiaoyao,www.885d.com,tyc2006.com,wwwtube8com,fufuqingh,www608244com,ybyl35.com,www.bbb380.com,bianguai888,xslcd123,lehu651,83337hvip,7769705.com,ysl116,www.4017.com,www.www.hz66.com,329477655@qq.com,wwwtg788com,h7111.com,www.303rr.com,hadouka@vip.qq.com,3706,www.baidu.com/s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&ch=&tn=baiduerr&bar=&wd=1c11c1111111ss1s111211s1111111v1x11zz1.rt4wf7.cn,lh9335.com,www.eee663.com,www.4900900.com,amjs55com,hm777,cy555,www.36669ff.com,www54688uucom,mq2233,www.HG8880.COM,www.se94se.cam,006622.com,www.bbin16.com,qiang1,77zr888.com,wwwDJ88888COM,mg6567.vip,you6680,108532614,www.934200.com,www101278com,www.by777.com,津巴布韦申请重返,296221.com,wwwqyl72com,www.142sihu.com,www6123027co,n778com,www.503msc.com,zaozaoqu.com,hg0659com,byt99.com,wwwtx88qcom,18559j.com,1143info.com,www.pj8484.com,www.clubs77.com,wwwblr909com,www.9419h.com,www1762com,www00092vip,www.77sbs.com,www.ag88005.com,yabo426.com,ob18.cc,caipiao99i.com,wwwbg335com,lh6571.com,www.69112.com,www.110350.com|

www.2907.com,wwwjd599com,agks18.com,www.99935.com,2578com,tyc2356.com,www.5029555.com,26k66.com,renni懆zhelizhiyoujingpin4,www.bbbb22.com,10050395,www.166323.com,www66658jscom,henhenlu2018免费视频,www.123autism.com,246oo.com,www.77fc8.com,ylg393.com,www.30003333.com,paiyu888.con,wwwag897com,3599bet,www.2566009.com,www.kk1338.com,kj812.com,xiaohanwei,wwwdf33311com,57987e.com,天天看高清,x0018918.com,www.303rr.com,yourslimwomen.com,ainihua,www.26668c.com,wangzai12,www.854hs. com,www.0042.com,www.tt2666.com,www80407788com,WWW518678COM,www.439493.com,www.hg3755.com,u111000,zb9111.com,wwwbycbetcom,nsb8877net,www.yh00z.com,tangguopaidui2haokeng,ytmogyni,446755707,585644.com,www.35tvtv.com,www.sun11375.com,www.8642.com,wwwdhy2424com,785858sts,www.4768.cc,zd8138com,990090.com,994-jj,sai8820@qq.com,www.xpj02777.com,www.3136.com,www.bu700.com,614hu新域名,www.5829.com,www.460158.com,mt0011.com,www.571724.com,www4bx77com,tech.ifeng.com,www.aiai6688.com,0004f,730pa最新地址,wwwhg48168com,4j4j,www.hh636.com,893686com,www55660076com,qq601102531,www.6008d.com,038717.com,xinhao02com,www0099cpwcom,30339.com,wwwj0709com,www.hg7055.com,wwwsss200com,www.vns2213.com,hshcom,wwwyh4461com,www17311com,WWW28269Com,895145com,www8836677com,www.157295.com,wwwbm2568com,www.50sun.com,944bet365com,tb00006com,www87365vcom,hg4693com,1goubao,www.1239487616.com,m95533.com,www.0166gg.com,bnto,www.j2857.vip,www.6055666.COM,5346.win,WWW7676YYCOM_WWW.7676YY,COM,wen998,www.20zr.com,8185lb.com,js89833.com,566msc.com,896367com,bao567,www.liu.com.com,2751p.com,www.hg9689.com,www.p6008.com,zhu518,www.7779jj.com,1454893803,6787dd,szzhangjs,ecb23m,le0006.com,wp3333,wwwbet8010com,ks0097com,超pen个人视频97,www.yy5166.com,jinsha81996guanwangxinyuhao,xpj7586com,www.568966.com,959dabao,5101e.com,www.29311.com,888.com,www.ac377.com,www.ggg111.com,tianmao1,317347781@qq.com,87258.com,lt888999,53360,pkpk660,http://www.miya177,yh4659.com,8595cc,56fexi,www.tc5556.com,9094766com,www.p8.cn,ks9123com,3308ocom,006sb.com,www6869com,js0015com,ag1492vip,WWW.98C.NET,88zzcc.com,WWW.HG1576.COM,aqq123,www.bet985.com,www5859hk|

www.57138.ag,www.hkjc.com,bomao155.com,7702.com,wan5592.com,wwwby806com,www.6668795.com,64669.com,123808.net,www.231ss.com,www.www.8k168.com,www.4567.tv,www.631576.com,www.6798131.com,www66999dcom,www.3172226.com,888.qo92.com,www.1007893.com,www.733tv.com,www.360390.com,30655.com,eml9793.com,www.js77k.com,c515633,6138.com,www.xpj4803.com,771ks.net,lh2082.com,yh1555.com,www.73ab.com,wan6450.com,min88888,www.87449.xyz,www.377444.com,y35.com,a3911525,ag20.cc,vw321.com,www.suncityc.com,wwwkb886119com,www.887766.com,www.hao49.com,13535517814,www.386678.com,www99698ccom,vip.pai76.com,yq333,tuiche10,c960893589,www340net,www.135790.cc,www.66ms88.com,fe5888,www .3284hu.com,vv34.com,cmw305r,www.295.com,828678com,4779.com,xpj9150.com,www.wy2388.com,www.cr893.com,az9850,www.bmw5209.com,jcg505,www1478.com,gegegan,www.77098vip.com,WWW.7510.COM,ag990088qcom,www.cahindustry.com,860526com,www.haolekk.com,545632d,pj37138com,www.bocai008.net,www.kzcs30.com,sheng881,qiang奷shipinwangzhan,851520com,www43339com,www.33iz.com,WWW8GGGGCOM_WWW.8GGGG,COM,820127320@qq.com,www.yh946.com,pj50.net,wwwbs0066com,www.30763.com,a6858447,lhc677.com,7493bet,ii7712,www.241nn.com,11227tv,dhb888,6234545,https://hs348.com https://hs242,www.33449.net,xpj1144.com,yxh988,www.289292.com,www.2127p.com,www.nba.com,0644.com,ailin,www.yu,wowow,www.s1122.com,www35676ccom,qyy6799com,www.021pk.com,shanggujielingtxtxiazai,www99200,ylg881133.com,www.i7817.com,91800u,www.vns1150.com,wwwpk235us,1600521650,www.391111.com,cmjy6544,www0396drfcom,www.dgqiaofeng.com,feilübindayingjiaguanwangkaihu,www.66tk.com,untildie,www.808424.com,wwwt2209com,jidu09,www.0055524.com,lan5816,ks106.com,www.4651.com,www.960227.com,www714111com,h7s.com,wjl9481,www.4302.com,ttcp1177.com,wwwhaosen8com,hpl8888,WWW.769MSC.COM,jinguanyulejinzizhaopai6688,wwwxpj5205com,zuoyu530,www.873kk.com,www.biquge.com,ag7439vip,ag3834com,www.00rr00.com视频,www.tyc53.com,www74299com,882k66.com,yingyinxianfengshunvaidadiaoshunvaidadiao,ag8535com,c34.com,www.kkkk4438.com,zhucesong288yuantiyanjinwangzhan,www.am33.cc,ks4616com,8668,yabo5234.vip,234mgmcom,xq941.com,www.yj147.com,672mumu.com,www.wbztj.com,wvvw111|

www.amxpj38648.com,www.jiujiure.com,liouj520,www.e80002.com,yazhouchengren*pingbideguanjianzi*paotu,www.xmmls5.xyz,288144.com,zmm2934,四虎978zh,wwwsc j yc pcom,jinhua11,www.13798p.com,WWWG1127COM_WWW.G1127,COM,www.1007893.com,youfa5457com,www.267ee.com,www660546com,yb7138.com,liangnanyinv3p,www.dlo444.com,www.87799.COM,WWW.132346.COM,www.bbb397.com,www www.jingziwo3.com,181yu. com,哇嘎网,ag86906.com,www.567339bb.com,WWW77791COM,www.611aa.com,tiny4k视频最新版入口,www.ww626.net,www.8364200.com,www.74wewe,www.ok1977.net,www.69ckck.com,www3211msccom,www.3333a.com,8qqqqqqqq.com,www.cc0906.vip,huangyuyuan,www.88519.com,bojue07.com,MSK444.COM,52qundi,www.hgw1107.com,www.sexituan.cc,960www. com,www.929345.com,www.ybh000.com,WWW.ⅹCⅩ98.ⅹ0m,801jj08com,www.999434.com,www.boma777.com,www.3333papa.com,82132297311,www789cc,aomenxinpujingapp,wwwjapwpw,68bgcom,4hu.com,10b100011com,bitcoinmix.org,wwwzg33com,www.81yyy. com,bet9283com,923388.com,864344com,成人影院WWE.029NNN.COM.mp4,www.tc22.net,www.3636qq.com,2269cc,bj1023.com,zhaominghuangnaigifmanfangjietu,baolin5498,www18644com,udng168,www.3559f.com,lh6080.com,xpj3224.com,bet081com,wwwpj9685com,88thz.com,www.443543.com,www.058123.com,577123.com,www.xpj2574.com,190ks.net,587755.com,www.824ch,xiayuan,yb3714.com,duorenzuorenaishiwww,www.30js.com,www1368gcom,www093285com,qy1803.com,67r6.com,www.qq767852252.com,www5689999com,4136.com,aw585818@163.com,14722com,bofa3399com,p6 8h.com,ag6843com,qy6493vip,https//:7mmvip.com/,soosoc.com,wan2061.com,wgr556,bet365yy.com,zhu@gmail126.com,ai920,9cmv,www.xiaodaoyl.com,lh0668.com,www314322com,www.601148.com,bj1742.com,662371com,yf20.com,www.3983196.com,www9khcom,851270com,hg5638.com,www.hg55504.com,cn365w.com,niusan46,522色播,cp2321com,wm62con,www.5313k.com,www.bk178.com,809095com,8804ll,duchuan.com,970xy在线观看,www802363com,yabo3864.vip,www0514drfcom,zhangxiao,christpan,403535.com,www.sex5.tv,mianfeiguochanoumeiguorichan,www.33ldh1.com,www.hg274.com,g8800.com,www.68678j.com,www.xpj13627.com,www.0636d.com,a1117,5537868.com,WWW.893P.COM,www.a2566.com,hg8118.com,www.077555.com,提交网站收录以下是网页中包含“w,hs22.com,135cpnv.qmlvh8.club,wwwhongli6com,www.3322.cc,www.34999.net,www.5120t.com,www.082654.com,www.bc3333.com,365.bm990|

以上会员名单排名不分前后

相关文档

高一数学下册过关检测试题18.doc
高一数学下册过关检测试题14.doc
高一数学下册过关检测试题15.doc
高一数学下册过关检测试题19.doc
高一数学下册过关检测试题1.doc
高一数学下册过关检测试题7.doc
高一数学下册过关检测试题20.doc
高一数学下册过关检测试题10.doc
高一数学下册过关检测试题11.doc
高一数学下册过关检测试题4.doc
学霸百科