两拼音节及三拼音节对照表_图文

两拼音节
a b p m f d t n l g k h j q x z c s zh ch sh r y w ya wa wo za ca sa zha cha sha ze ce se zhe che she re ye ba pa ma fa da ta na la ga ka ha o bo po mo fo de te ne le ge ke he ji qi xi zi ci si zhi chi shi ri yi yu yu wai di ti ni li me e i bi pi mi u bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu ju qu xu zai cai sai zei cei zui cui sui zao cao sao zou cou sou nǖ lǖ dai tai nai lai gai kai hai hei nei lei gei gui kui hui ǖ ai bai pai mai ei bei pei mei fei dei dui tui dao tao nao lao gao kao hao ui ao bao pao mao pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou jiu qiu xiu jie qie xie jǖe qǖe xǖe zan can san zen cen sen liu diu die tie nie nǖe miu ou iu ie bie pie mie ǖe er an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han gen ken hen jin qin xin zun cun sun zhun chun shun run yin wen nen nin lin lun gun kun hun jun qun xun zang zeng cang ceng sang seng zhang zheng chang cheng shang sheng rang reng yun yang wang weng rong ying yong en ben pen men fen dun tun in bin pin min un ǖn ang eng ing ong bang beng bing pang peng ping mang meng ming fang feng dang deng ding dong tang teng ting tong nang neng ning nong lang leng ling long gang geng kang keng hang heng jing qing xing zong cong song zhong chong gong hong

lie lǖe

zhai zhei zhui zhao zhou chai chui chao chou

zhan zhen chan chen shan shen ran yue yan wan ren

shai shei shui shao shou rui rao yao rou you

三拼音节
iao ian b p m f d t n l g k h j q x z c s zh ch sh r y w jia jiao jian jiang jiong qia qiao qian qiang qiong xia xiao xian xiang xiong zuo cuo suo zuan cuan suan diao dian tiao tian niao nian niang lia liao lian liang gua kua hua duo tuo nuo luo duan tuan nuan luan biao bian piao pian miao mian iang iong ua uo uai uan uang ǖan

声母23个

b g zh y

p k ch w

m h sh

f r

d j z

t q c

n x s

l

韵母24个

guo guai guan guang kuo kuai kuan kuang huo huai huan huang juan quan xuan

a o e i ai ei ui ao an en in un ang eng ying ong
整体认读音节16个

u ou ǖn

ǖ iu

ie

ǖe

er

zhi chi shi ri yi wu yu ye yin yun ying

zi

ci

si

yue yuan

zhuo zhuai zhuan zhuang chuo chuai chuan chuang shuo shuai shuan shuang ruo ruan yuan


相关文档

两拼音节表,三拼音节表
二拼及三拼音节表(全)(1)
两拼音节及三拼音节校对表
两拼音节及三拼音节
二拼及三拼音节表(全)
二拼及三拼音节表
两拼音节和三拼音节
汉语拼音.两拼音节.三拼音节
三拼音节和两拼音
专题 两拼音节和三拼音节 一年级
电脑版