http://www. ssc 665..com:人教A版2019学年高中数学选修2-3优化练习:第一章 排列与组合(习题课)_含解析

9浅1深左3右3图解 778947.COM www.719999.com xed7770.com www.djw2019.com nlol.com.cn www.659sp

60244com ttqp843.com www.8778yh.com dongguan000 618143.com www.913838.com 851138com

[课时作业]

[A 组 基础巩固]

1.某校开设 A 类选修课 3 门,B 类选修课 4 门,一位同学从中共选 3 门.若要求两类课程

中各至少选一门,则不同的选法共有( )

A.30 种

B.35 种

C.42 种

D.48 种

解析:分两类,A 类选修课选 1 门,B 类选修课选 2 门,或者 A 类选修课选 2 门,B 类选修

课选 1 门,因此,共有 C13×C24+C23×C14=30 种选法. 答案:A

2.5 本不同的书全部分给 4 个学生,每个学生至少 1 本,不同的分法种数有( )

A.480

B.240

C.120

D.96

解析:先把 5 本书中的两本捆起来,再分成 4 份即可,∴分法种数为 C25A44=240. 答案:B

3.12 名同学合影,站成了前排 4 人后排 8 人,现摄影师要从后排 8 人中抽 2 人调整到前排,

若其他人的相对顺序不变,则不同调整方法的种数是 ( )

A.C28A32

B.C28A66

C.C28A26

D.C28A52

解析:从后排 8 人中选 2 人安排到前排 6 个位置中的任意两个位置即可,所以选法种数是

C82A26,故选 C. 答案:C

4.北京《财富》全球论坛期间,某高校有 14 名志愿者参加接待工作,若每天早、中、晚三

班,每班 4 人,每人每天最多值一班,则开幕式当天不同的排班种数为( )

A.C1124C412C84

B.C1142A412A48

C.C1124AC41332C48

D.C1124C412C84A33

解析:首先从 14 人中选出 12 人共 C1124种,然后将 12 人平均分为 3 组共C412·AC3348·C44种,然后

这两步相乘,得C1124·AC41332·C48.将三组分配下去共 C1124·C412·C84种.故选 A.

答案:A

5.按 ABO 血型系统学说,每个人的血型为 A,B,O,AB 四种之一,依血型遗传学,当

且仅当父母中至少有一人的血型是 AB 型时,子女一定不是 O 型,若某人的血型为 O 型,

则父母血型所有可能情况有________种.

解析:父母应为 A 或 B 或 O,C31·C13=9(种).

答案:9 6.在 8 张奖券中有一、二、三等奖各 1 张,其余 5 张无奖.将这 8 张奖券分配给 4 个人, 每人 2 张,不同的获奖情况有________种(用数字作答). 解析:不同的获奖情况可分为以下两类: (1)有一个人获得两张有奖奖券,另外还有一个人获得一张有奖奖券,有 C23A24=36 种获奖情 况. (2)有三个人各获得一张有奖奖券,有 A34=24 种获奖情况. 故不同的获奖情况有 36+24=60 种. 答案:60 7.5 名乒乓球队员中,有 2 名老队员和 3 名新队员,现从中选出 3 名队员排成 1,2,3 号参加 团体比赛,则入选的 3 名队员中至少有 1 名老队员,且 1,2 号中至少有 1 名新队员的排法有 ________种. 解析:两老一新时,有 C13×C12A22=12 种排法;两新一老时,有 C21×C32A33=36 种排法,故 共有 48 种排法. 答案:48 8.将 A,B,C,D,E,F 六个字母排成一排,且 A,B 均在 C 的同侧,则不同的排法共有 ________种(用数字作答) 解析:按 C 的位置分类计算. ①当 C 在第一或第六位时,有 A55=120(种)排法; ②当 C 在第二或第五位时,有 A24A33=72(种)排法; ③当 C 在第三或第四位时,有 A22A33+A32A33=48(种)排法. 所以共有 2×(120+72+48)=480(种)排法. 答案:480 9.四个不同的小球放入编号为 1,2,3,4 的四个盒子中,恰有一个空盒的放法有多少种? 解析:恰有一个空盒,则另外三个盒子中小球数分别为 1,1,2,实际上可转化为先将四个不 同的小球分为三组,两组各 1 个,另一组 2 个,分组方法有C14AC1322C22种,然后将这三组再加上 一个空盒进行全排列,共有C14AC1322C22·A44=144 种放法. 10.有 4 张分别标有数字 1,2,3,4 的红色卡片和 4 张分别标有数字 1,2,3, 4 的蓝色卡片,从这 8 张卡片中取出 4 张卡片排成一行.如果取出的 4 张卡片所标的数字之和等于 10,则不同的 排法共有多少种? 解析:分三类: 第 1 类,当取出的 4 张卡片分别标有数字 1,2,3,4 时,不同的排法有 C12·C12·C12·C12·A44种. 第 2 类,当取出的 4 张卡片分别标有数字 1,1,4,4 时,不同的排法有 C22·C22·A44种.

第 3 类,当取出的 4 张卡片分别标有数字 2,2,3,3 时,不同的排法有 C22·C22·A44种. 故满足题意的所有不同的排法种数共有 C12·C21·C12·C12·A44+2C22·C22·A44=432.
[B 组 能力提升]

1.已知圆上有 9 个点,每两点连一线段,则所有线段在圆内的交点有( )

A.36 个

B.72 个

C.63 个

D.126 个

解析:此题可归为圆上 9 个点可组成多少个四边形,每个四边形的对角线的交点即为所求,

所以,交点有 C49=126(个). 答案:D

2.将红、黑、蓝、黄 4 个不同的小球放入 3 个不同的盒子,每个盒子至少放一个球,且红

球和蓝球不能放在同一个盒子,则不同的放法有 ( )

A.18 种

B.24 种

C.30 种

D.36 种

解析:将 4 个小球放入 3 个不同的盒子,先在 4 个小球中任取 2 个作为 1 组,再将其与其他

2 个小球对应 3 个盒子,共有 C24A33=36 种情况,若红球和蓝球放到同一个盒子,则黑、黄 球放进其余的盒子里,有 A33=6 种情况,则红球和蓝球不放到同一个盒子的放法种数为 36 -6=30 种.

答案:C

3.直角坐标系 xOy 平面上,平行于 x 轴和平行于 y 轴的直线各有 6 条,则由这 12 条直线组

成的图形中,矩形共有________个.

解析:从 6 条水平直线和 6 条竖直直线中各取 2 条,每一种取法对应一个矩形,因此矩形共

有 C26C26=225 个. 答案:225

4.两人进行乒乓球比赛,先赢 3 局者获胜,决出胜负为止,则所有可能出现的情形(各人输

赢局次的不同视为不同情形)________种.

解析:分三种情况:恰好打 3 局,有 2 种情形;恰好打 4 局(一人前 3 局中赢 2 局、输 1 局,

第 4 局赢),共有 2C23=6 种情形;恰好打 5 局(一人前 4 局中赢 2 局、输 2 局,第 5 局赢), 共有 2C24=12 种情形.所有可能出现的情形共有 2+6+12=20 种. 答案:20

5.某区有 7 条南北向街道,5 条东西向街道.(如图)

(1)图中有多少个矩形?

(2)从 A 点走向 B 点最短的走法有多少种?

解析:(1)在 7 条竖线中任选 2 条,5 条横线中任选 2 条,这样 4 条线可组成一个矩形,故可

组成的矩形有 C27·C25=210 个. (2)每条东西向的街道被分成 6 段,每条南北向的街道被分成 4 段,从 A 到 B 最短的走法,

无论怎样走,一定至少包括 10 段,其中 6 段方向相同,另 4 段方向也相同,每种走法,即

是从 10 段中选出 6 段,这 6 段是走东西方向的(剩下 4 段即是走南北方向的),共有 C610=C410 =210 种走法.

6.若对任意的

x∈

A

1 x

∈A

,就A

是“具有伙伴关系”的集合.求集合

M=

???-1,0,13,12,1,2,3,4???的所有非空子集中,具有伙伴关系的集合的个数.

解析:具有伙伴关系的元素组成-1;1; 12,2;13,3;共 4 组,所以集合 M 的所有非空子

集中,具有伙伴关系的非空集合中的元素,可以是具有伙伴关系的元素组中的任一组、二组、

三组、四组,又集合中的元素是无序的,因此,所求集合的个数为 C14+C24+C34+C44=15.


以下是今天幸运会员获奖名单

1750com,eee458.com,www.m.4favors.com,yb9437com,www.eee6000.com,www.5129.com,www.3893b.com,www.av1555.com,www829876com,https://www.v2ba.space/,hg9593.com,www3y555com

bg806.com,yangzhi4568,349222.com,16883399.com,yt0227,www22417co,le060com,www.00111524.com,www.qpl77.com,www9613com,duyan999,hy099com,999suncom,zj90909,701bx.com,www.wdcp28.com,www.sao96.com,www.50442.con,wns073com,9699333.com,wwwh907com,WWW.220808.COM,bomao337.com,ag7323com,wwwxpj5840com,www.7893w59.com,美女131高清图片大全app,www.pk279.com,www.361dy.com,www.fb9966.com,3485bet,www.bm3601.com,www.9d5rn7.com,ccvvv,www.bm4823.com,yb8401com,www.011.com,167123.com,www,92922,http://www.kk080.cn:6111/,www.a6606.com,五金商业网,www.88844.com,hb666org.com,www.869ee.com,www.444033.com,www. 781hs.com,luo18.com;avjinri.com;,www.njchengji.com,www36588zscom,www.452939.com,1339262742@qq.com,734206.com,www.11664929.com,js9927.com,www.188015.com,wwwtiancxgcom,ag.hf9911.com,www.hackqq.com,www.ahbbsy.com,WWW.772233.COM,www.8585511.com,058888.com,WWW.988003.COM,miya177.com,70559000,flb025,CCTV1024,www.g3877.com,mobile.youjizz.com,jbussex,www.693aa.com,www.suncity70.com,www.ff1665.com,www.62bet.com,www.0085283.com,js345888com,www.841150.com,www.74483a.com,su188com,www.22557w.com,www.333600.com,wwwhg3336com,taiziyulecheng,www630zz,ee1331.com,www.1108,hg2168.com,ttt688.com,3344sv,wwwll59800com,352073..com,www.072999.com,ttqp880.com,www.05894.com,www.cosstorse.com,0247com,xf.cc,h5ehaun,www.94122.com,78zlongcom,www.232.com,vns9867com,967004,www.2394.com,www.yanghuabing@qq.com,xs808,www.2.com,hg7373com,shiciluntan,lh3247.com,hujian123,www.90567.com,zb287.com,www.btt918.cn,www.dmg774.com,748299,www.xh4666.com,www.65a.com,www.xpj9783.com,www.06ffff.com,68228tcom,www.hk898.com,www.7070882.com,www.299579.com,deng111,9700899com,qifa607com,www416acom,fenbaoyu153.site,www.m333266.com,www.bet1861.net,www.ff6887.com,www0744yhcom,bc3333.net,wwwlck1111com,www2mgmgcom,nuoya129.com,www.175kan.com,wwwxpj00069com,vns4866com,www.941000.com,one2feel,www.639043.com,WWW.9868J.C0M,837002.com,www. 112xd.com,www.ingle99.net,www.96964.com,m.hy6010.com,99699ecom,339939com,bet8353com,tyc6433.com,www.438ee.com,8882.cc,sqy168,www.57800j.com,680ppcom,77988.com,ag.1916g.com,www.mt8818.com,5750.vip,6677ogm.com,xiai04.com,WWW.CQ0101.COM,www.yh4489.com,www.hg2255.co|

ktv158,www.laoziys.com,slwen9631,vip6993.com,qy1598com,www.36599b.com,www.hg741.com,c3939.com,shi0413,www.086666.com,sukebei.nyaa.se,www.js5002.com,huhu82,wwwdc1222com,tegonghuangfeihuangshangwoyaofeilenitxtxiazai,woainimz,www.8186677.com,36373333n,www.bbo6688.com,wwwcpcp59com,www.win61818.com,www.hkcpw.com,www.51894177.com,edcedc,www.ag.wanli1122.cc,www.1335.com,国产嫩模,qixiaodui520,ag2482.win,www.522543.com,1031565202,ww48111COm,hsp520888,baishechuantxtxiazai,WWW78C0m,33tutu.com,77075zzcom,aiseying06/,330111.com,zl689com,555988.com,hg50088net,m18.com,2142vip,da6699com,bcbm110,mm258741,www.tk6677.com,junhua6,www. 909ff.com,337787com,wwwsewo200com,wwwhubo9com,902678.com,www.luyi3.cc,www.1385200.com,funkdan,www.6697yy com,07.cc,www.006yh.com,chefei,www067746com,qw2233,love266.com,jiujiuseshipinzheliyoujingpin21,www.288899.com,sese59com,wwwm07555com,yangwd,www.222ee.com,皇家三张aaa,www.3777010.com,www.p7890.com,kanchairen,www.yh5647.com,www895789com,www.944msc.com,www.bofa1188.com,www.499593.com,126ksnet,jiezi88,www.442339.com,dongjinghot,444555asg.com,m.agks12.com,vns2530com,yb1164com,xiaofengyouyi,wwwwd2822com,hg3019com,www.lm49.com,www664499com,www.51335j.com,9909xpjcom,df92224.com,123456ff,tt272,www.1pondo tv,qidai28886,sx7.me,naixiu19.com,www.qian34.com,91192.com,www 7777kk.cnm,wap. eeussm. com,bet7757.cc,www.847896.com,q5669491,miki777,www55ww163com,www.511xj.com,493030.com,www18805com,www.540011.com,ipz634在线观看,fhfdgwwe,qingqingcaoshiyingtoupai,www.026159.com,www.5892.com,aghhgj5444com,www.4532.com,www399cc,www.288063.com,www3692926com,3033com,www.yl78.com,wwwrb924com,www.04028.com,www.8828283.com,www.032000.com,569080.com,pj01net,kongxue,www.ddd13,200322,www83337cccom,www.ag.888k7.com,r9599.com,tvxiu789,13489555993,www.js91811.com,wwwafrodita-sexyladytop,668kan.com,bmw8334,fh1304com,www.wapsss.pw,www.986539.com,www.pj0303.com,www.850jjj.com,www.88btt.combotiantang,fbi12345,562637002,9k999com,www.clpfw.com,yeyejianho,www.05199.com,9850com,yabet2421com,www.22884a.com,cunsongbaifenbai,wx884210,wwwbet4135com,gc251.com,k66.com,by6687,yanjunf,WWW.7657365.COM,keyiyingxianjindelaohuji|

wwwrr7966rrcom,tt6163,daxiangyijiaorenzaibofang2019,ag9236cn,cs533cc,www.m.380336.com,qaz628,369952678,c9624649990,www7778945com,d003.com,www.4455np.com,yaxiang213,www.6661157.com,www.hg4307.com,xvideoses,www.kkmmm.com,www.hj696.com,zhszhs,lehu6545com,www.rptea.cn,www.70088161.com,1634075980@qq.com,oioi852,ag85557,www.91b1.con,www.567rh.com,98644j.com,lh1034.com,www.66958.yxz,www.yl427.com,jingcaizuqiuhunhetouzhuzhinan,81022r.com,yin9859,www.98877.com,868229com,wangzideyemangongzhutxtxiazai,www.5k550.com,www.50ppp,www.75536b.com,l3355,www.796sese,882987com,8899u.com,www.126426.com,www789220com,www336jjcon,www.1997..com,www.vns7078.com,wwwhg62024com,www.87879.com,www8jm8com,www.975234.com,jason1983,yh1176.com,www.687558.com,www.840ww.com,wwwd25365net,www.086087.com,www.m.3306698.com,www.387274.com,www.587697.com,834100com,99841,wwwjinpaiylcn8com,www.02ruru.com,jinku11,www.2222092.com,liangtuoxienv,www./hs682.com,90123jnbb,得得的爱免费视频观看,www.yh7910.com,815228com,WWW.DDH0303.COM,huazi,www.hg88842.com,wwwwns8221com,WWW.G63528.COM,007003.com,zz123,www.71kkk.com,WWW.99HG3.COM,www.t22288.com,lovebetlove194.com,70083232.com,www.yzz20.com,www.318msc.c,www.zz91.com,www.2234bb.con.,kj007,5035,www.419938.com,www.72227.net,9282222.com,www.04gg. com,www.33yh7.com,yabo4205com,sx008.com,www.667668.com,0672.ag,日韩高清vitios,www.339567.com,jinshakaihuwangzhan,wwwwh336com,lehu865.com,ks9600com,全色av,www.8844d.com,www.bctd.cc,lyf0018,www.054138.com,4455vw,xiaojiang,11223045com,http://www.5588sao.,pmn889c,h88130.com,www.021567.com,1199av.cn,www.1392.com,103321.com,www.g1832.com,lehu8215com,hua852,cp0169com,jiusi888,www016001com,WWW.00773K.COM,www.3844c.com,li1021,flb0871,www.553456.com,www.hg7278.com,33665003.com,www.s4506.com,wwww.8888xg.cm,yabo1806.com,zr9991zr.com,wns02com,www.67869.com,www.qmzhibo.com,www.9948.com,112211,www.mtc2222.com,669ut最新地址,hg5780com,www.44668.cc,js0255com,404sp.com,www123mp908com,www.kxw8.com,www.mala126.cn,biyingguojishoujiapp,www.802aa.com,www.963678.com,wwwbet184com,www568678com,753mp.com,www231sscom,www879985com,www.www.889899.com,qingqingcaotianshichengfuliyiqu,www.ame9938.com,jp748,www.abc,k8538,www.150989.com|

bmw8465,www.pj88871.com,www.488665.com,www.ccc722.com,www.hh09.com,ribenapianqiangjianwangzhan,www.sh897.com,www.bet5011.com,www.js12258.com,wy740712183,www.92428.com,www.410096.com,all168,99770,www131876com,www13760538560com,www.bjdfd.com,wwwnsr2389com,sun5567.com,www.6668js.com,www.3149.com,www5634lcom,2812lb.com,xianshangjinmantangwangzhi,yun978.com,2611,xg12.com,www.jg1055.com,www.js55659.com,www.bjb66.com,www543cccom,wwwbet67365com,www.aa130625.com,bm1585com,www.ylg10.com,4513lb.com,txy1807,lply0404,869234.com,mg8957.com,www.tenaa.com.cn,kaikai001,5678dj为什么看不了,wwwcaobi,wwwmgm0698com,www.146471.com,cjnu738,www.k26666.com,www799hucom,wwwtt1918com,tuiche10 com,www.792765.com,WWW.66990.COM,www.hg8876.com,www.1665a.com,79tk.com,www.s408vip.com,448164646,8988444.com,www.vns6688.com,www.ks326.com,WWW.388.COM,lihongyang,WWW.8160.COM,gerjinlin,www.vns0575.com,www.ccc479.com,ag4141a.com,www.8994hu.m3n8,www.238760.com,ihuifer,243k3com,www.0177b.com,gg1234,WWW.B33888.COM,y88886666,wwwxxuu2036.com,ks763com,bangdesmcom,www519ee.com,yongliguanfangwangzhi,3132,jbb174.cc,yb3112.com,www.24264h.com,www.jkw888.com,4325com,1010www.13901.com,www.15yunmall.com,856249com,cjy1016,www.hg95789.com,www.afudi.com,www. uua58.com,www.6403h.com,wwwtjukktlcom,www.sb3999.com,www.44444tb.com,www.140agcom,669556.com,www.55598sss.com,WWW.174888.COM,543xx.com,www.6666jsj.com,www.311123.com,www.ag4949g.com,国产人妻熟妇在线视频,www.ra999.com,www.youzz.com,www.36344.com,yongming88,www.11166145.com,www.00mgm777.cc,zt312520,www.7501s. com,www44434com,lmlm5com,www20266icom,www.laoyou555.com,480xx.com,wwwk48com,992ty的另一个网址,,www.986sf.com,www.8797t.com,js4402com,ag3527com,sb13xnet,www.45968.com,wwwsb866com,iask.sina.com.cn/b/82UUIxb7hJ.html,avtaobao567,首钢主教练遭加罚,c512131,qucp4.com,www.www-461567.com,hg10com,ag6731com,wangtaotao,17acybz17,www.989878.com,WWW.458JS.COM,6418.com,6c6.wa8.xyz,www.vns3669.com,qy4052com,wwwa1718com,wwwsix568com,sssnn5.com/intr/de681f0997,415533,ww.444ggg.com,yh0888.com,www.8808777.com,wwwzd92com,864864w.com,46698,www.229py,www.5926l.com,www.gaogaofa.com,720lu.com91.820lu.cc,10050355,www.jls07.com,www.967ty.co,ssnh91,www.3024333.com,www.56787o.com,444412.com,www. 71372221.com|

以上会员名单排名不分前后

相关文档

2019数学人教a版选修2-3优化练习:第一章 排列与组合(习题课) 含解析
2019数学人教A版选修2-3优化练习:第一章 排列与组合(习题课) Word版含解析
2018-2019学年数学人教A版选修2-3优化练习:第一章+排列与组合(习题课)+Word版含解析
2018-2019学年高中数学-选修2-3分层优化练习:第1章 排列与组合(习题课)
2019年数学人教A版选修2-3优化练习:第1章 排列与组合(习题课) Word版含解析
2019学年人教版 高中数学选修2-3 优化练习第一章 排列与组合(习题课)
2019年人教版 高中数学选修2-3 优化练习第一章 排列与组合(习题课)
高中数学人教A版选修2-3优化练习:第一章 排列与组合(习题课) 含解析
2019人教版 高中数学选修2-3 优化练习第一章 排列与组合(习题课)
人教版 高中数学选修2-3 优化练习第一章 排列与组合(习题课)
学霸百科